Silent key: Peter Martiška, OM3PA

(EN version is below)
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 3. januára 2021 v skorých ranných hodinách zomrel Peter Martiška, OM3PA.

 

Peter sa narodil 14.1.1943 v Nitre. Vo februári 1965 začal pracovať v energetickom závode v Partizánskom a zároveň sa stal členom Rádioklubu Partizánske. Veľkou mierou sa zaslúžil o rozvoj rádioamatérskej prevádzky, počas  svojho života vychoval desiatky mladých rádioamatérov. Od roku 1970 bol dlhoročným predsedom Rádioklubu Kapa OM3KAP a vedúcim operátorom.

Pravidelne sa zúčastňoval ranného kolečka na 3756 kHz, národných aj medzinárodných kontestov, bol niekoľkonásobným držiteľom titulu Majster Slovenska a členom úspešného kontestového tímu OM7M, významnou mierou sa zaslúžil o vybudovanie kontestového pracoviska OM7M v Návojovciach. Bol vždy ochotný poradiť, pomáhal pri vybavovaní povolení na inštalácie KV a VKV antén, ochotne zapožičal vysielacie zariadenie začínajúcim operátorom. Aj ako dôchodca vypracoval mnoho odborných projektov a dokumentácie pre vybudovanie elektrických rozvodov a elektroinštalácií.

S Petrom odchádza veľký kus histórie vysielania v Partizánskom a bude veľmi ťažké nahradiť jeho ochotu a skúsenosti. Venujte jeho pamiatke tichú spomienku.


It is with great sadness that we have to inform you of the death of Peter Martiska, OM3PA, who died early morning 3rd january 2021.

Peter was born on January 14, 1943 in Nitra. In February 1965 he started working in the energy facility in Partizánske and at the same time became a member of the Partizanske Radio Club. He greatly contributed to the development of amateur radio hobby, during his life he educated dozens of young amateur radio operators. Since 1970, he has been the long-term chairman of the Kapa OM3KAP Radio Club and the leading operator.

He regularly participated in the morning round on 3756 kHz, national and international contests, he was a multiple holder of the title of Champion of Slovakia and a member of the successful contest team OM7M, he significantly contributed to the construction of the OM7M contest station in Návojovce. He was always willing to advise, helped in obtaining permits for the installation of HF and VHF antennas, willingly lent broadcasting equipment to novice operators. Even as a pensioner, he developed many professional projects and documentation for the construction of electrical wiring and electricity distributing devices.

A large part of the history of broadcasting in Partizánske is leaving with Peter and it will be very difficult to replace his willingness and experience. Give his memory a silent memory.

 

Peter OM3PA with contest team OM7M (CQWW SSB 215)

Peter OM3PA (with OM5AA during special Activity – International Childrens Day, 2015)

Peter OK3CGI, 1967

Peter OM3PA with young operators during OKOM DX SSB contest, 2016