Moja pocta Petrovi OM3PA / My tribute to Peter OM3PA

Keď koncom roka 2020 bola oznámená DX expedícia Russian Robinson club 7Q7RU a bolo povedané, že 10 prvých staníc môže získať plaketu, tak som sa snažila aby sa mi to podarilo /
When the DX expedition Russian Robinson club 7Q7RU was announced at the end of 2020 and it was said that the first 10 stations could get a plaque, so I tried to make it possible.

Tami OM5MF

Stalo sa, že mi odišiel PA a potrebovala som niekoho, kto by mi s tým pomohol. Peter OM3PA prišiel aj s XYL Gizkou, napriek tomu, že mali iný program. Povedal mi: „Preto, že si to Ty!“

Dostala som plaketu za YL TOP status. Môj hendikep bolo 60 m pásmo, pretože napriek tomu, že Slovensko môže pracovať na tomto pásme, stále nie je zapracované do povoľovacích podmienok a musí sa o tento frekvenčný rozsah žiadať. Moja žiadosť je poslaná, ale kedy bude vybavená, neviem.
Ďakujem pekne  Petrovi, bol to môj posledný dotyk s ním! Plaketa je aj spomienkou na neho a vždy, keď sa na ňu v mojom hamshacku pozriem, uvidím aj Petra.
Tami OM5MF
________________________
When the DX expedition Russian Robinson club 7Q7RU was announced at the end of 2020 and it was said that the first 10 stations could get a plaque, so I tried to make it possible. It so happened that my PA left and I needed someone to help me with that. Peter OM3PA also came with XYL Gizka, despite having a different program. He told me: „Because it’s you!“
I received a plaque for YL TOP status. My handicap was the 60 m band, because despite the fact that Slovakia can work in this band, it is still not included in the permitting conditions and this frequency range must be applied for. My request is sent but I do not know when it will be processed.
Thank you very much Peter, it was my last touch with him! The plaque is also a memory of him, and every time I look at it in my hamshack, I also see Peter.
Tami OM5MF